Här hittar du information om de olika aktiviteterna som kommer att genomföras under projekttiden. Du hittar även information om när de olika aktiviteterna äger rum och till vilka de riktar sig till.

1. Förstudie- översättarutbildning 

Den aktivitet som pågår under hela projekttiden är förstudien för en översättarutbildning. Översättarsituationen för meänkieli i Sverige och kvänska i Norge är bekymmersam.       

Bakgrund 

I Sverige ställer minoritetslagstiftningen krav på statliga myndigheter, regioner och kommuner att hålla med översättningar av blanketter, policydokument, broschyrer och annan information på nationella minoritetsspråk. Även produktionsbolag, bokförlag, media och byråer efterfrågar översättare och korrekturläsare till produktioner.  

Översättningsarbete är kompetenskrävande och kvalificerade översättare är svårt att tillgå. Framför allt då standardiseringen av ett skriftspråk i meänkieli pågår, begreppsbildningen utvecklas och bruket av nya ord och begrepp ofta blir normbildande. En allmän uppfattning i civilsamhället är att företag som erhåller större upphandlingar inom översättning utgör ett problem, då översättningarna har brister och kunden saknar kompetens att själv kontrollera kvalitén på produkten. Kammarkollegiet i Sverige saknar för närvarande auktoriserad översättare i meänkieli. Enstaka översättningsarbeten utförs idag av enskilda översättare men medelåldern bland dem är hög och återväxten liten. Enklare översättningar görs även av tjänstepersoner, till exempel inom kommunal förvaltning.     

I Norge är situationen minst lika utmanande. I nuläget finns inte krav på översättning av officiella dokument, blanketter och liknande, men där pågår en process för att höja skyddet för kvänska till nivå III i den europeiska minoritetsspråkpakten, European Charter for Regional and Minority Languages (ECRML), vilket genast skulle öka kravet och efterfrågan på översättningar. I nuläget finns en handfull kvalificerade översättare i kvänska och endast enstaka privatpersoner som översätter kortare och enklare texter på sin fritid. Efterfrågan och kraven på nya översättare kommer att öka inom kort. Auktoriseringen av översättare i Norge sker vid Handelshøgskole i Bergen, men huvudmannen saknar för närvarande rätt att auktorisera översättare i kvänska.   

Kartläggning 

Uleåborgs universitet som bedriver forskning i meänkieli och nordfinska dialekter bidrar med metodstöd i kartläggningsarbetet. Vid kartläggningen används både kvantitativa och kvalitativa metoder.  

Utvecklingsplan  

Uleåborgs universitet har genom sitt forskarnätverk även erfarenhet av översättarutbildningar. I dialog med Kammarkollegiet i Sverige, Tromsø universitet och Luleå tekniska universitet tas en utvecklingsplan fram, där kursinnehåll, utbildningsform, tidsplan, huvudman, samverkansaktörer, ackreditering, examina och finansiering av en gemensam översättarutbildning presenteras.  

En översättarutbildning stärker minoritetsspråkens förutsättningar till utveckling, höjer status och synlighet i samhället samt ökar regionens attraktionskraft.   

2. Språkseminarium 

Språkseminariet den 13-14 november 2020 hålls i Övertorneå på Nordkalottens kultur och forskningscentrum vid Tornedalens folkhögskola.

Under projekttiden arrangeras två separata språkseminarier, hösten 2020 i Sverige och hösten 2021 i Norge. Målet med språkseminarierna är att skapa en fysisk mötesplats för språk- och kulturintresserade, bjuda på ett relevant och engagerande program och bereda tillfälle för nätverkande, dialog och erfarenhetsutbyte. 

Språkseminariet hösten 2020 hålls 13-14 november på Tornedalens folkhögskola och Nordkalottens kultur och forskningscentrum i Övertorneå. Seminariet arrangeras i samverkan med Institutionen för språk och folkminnen och är ett nationellt sådant. Temat är standardiseringen av skriftspråk och språkrevitalisering.  Mer information kommer närmare. 

Information om datum, plats och program gällande språkseminariet 2021 i Norge lämnas senare.   

3. Kulturseminarium 

Under projekttiden arrangeras två separata kulturseminarier våren 2021 i Sverige respektive Norge. Kulturseminarierna ska stimulera till kulturmöten mellan språkmiljöerna på Nordkalotten, vitalisera samarbetet mellan kulturaktörer och uppgradera betydelsen av det sociala kapitalet.   

Information om datum, plats och program gällande kulturseminarierna lämnas senare. 

4. Allmänt seminarium 

Kukkolaforsen, en populär turistdestination i Tornedalen.

Under juni 2021 planeras ett seminarium i Övertorneå med temat: kulturturism. Programmet vänder sig främst till entreprenörer och företagare, politiker och beslutsfattare. Målet är att uppgradera respekten för det sociala kapitalet, dess betydelse för kulturen och näringslivet. Seminariet lyfter även fram exempel, där det sociala kapitalet på framgångsrikt sätt bidragit till destinationsutveckling och kulturturism.  

Programmet samarrangeras med Tornedalsrådet och i samarbete med Laederprojektet- Gränslös-Rajaton.  

Information om datum, plats och program lämnas senare. 

5. Workshops- språkberikat lärande 

Barnehage i Norge där undervisning sker på kvänska.

Projektet inbjuder till en särskild plattform för minoritetsspråkspedagoger i Sverige och i Norge. Genom gemensamma aktiviteter kring metodutveckling och språkberikat lärande byggs nätverk och samverkansstrukturer mellan meänkielispråkig respektive kvänsk förskoleverksamhet. En del aktiviteter är interna och förbehållna projektägarna, medan andra aktiviteter är öppna och riktas även till förskolor och förskolepedagoger i andra kommuner.  

För mer information, kontakta, Sari Oja, metodutvecklare, Övertorneå kommun: Telefon: +46 70-628 47 37 E-post: sari.oja@overtornea.se  

6. Gränsöverskridande mervärde- pedagogisk utveckling 

Bron i Övertorneå mellan Sverige och Finland knyter samman länderna.

Tornedalen är historiskt ett mångkulturellt och flerspråkigt område, där människor med olika språk och kulturer levt sida vid sida. Historieforskningen är entydig när det gäller Tornedalen som ett centralt handelsområde och älvarna som färdvägar på Nordkalotten. En livlig handel innebar självklart även kulturmöten, där människor inte bara utbyte varor med varandra utan även tog språkliga och kulturella impulser av varandra. Därför är anknytningspunkterna mellan samer och tornedalingar större än vad tidigare är känt. I det immateriella kulturarvet finns idag mycket som är gemensamt, såsom sedvänjor, hantverk, mattraditioner, kulturella koder, ritualer, näringar och mycket annat.   

Aktiviteten syftar till att öka kunskapen och medvetenheten i samhället om de historiska, språkliga och kulturella rötterna på Nordkalotten. Anknytningspunkterna mellan språkmiljöerna är många och har genom tiderna vävts samman och utgör en unik och gemensam resurs, det sociala kapitalet.  

Under projekttiden arrangeras kulturaktiviteter som dels är riktade till den breda allmänheten och dels anpassade till en särskild målgrupp. 

Torsdagen 13 augusti arrangeras Tornedalen-större än sin geografi! -oonkos meän oma histuuria vieras meile ittelekki? Det är den första delaktiviteten och medverkar gör bland annat författaren Bengt Pohjanen och författaren Elin Anna Labba. Arrangemanget är öppet för allmänheten och kan följas direkt via streaming eller ses i efterhand på webbplatsen.